VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1241/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức Hội thảo về khung pháp lý chống khủng bố tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét kiến nghị của Bộ Ngoại giao tạicông văn số 429/TTr-BNG-LPQT ngày 08 tháng 02 năm 2010 về việc tổ chức Hội thảovề khung pháp lý chống khủng bố tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọngcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Ngoại giao chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan và Văn phòng cơ quan phòng chống Ma túy vàTội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo chuyên môn về khung pháp lýchống khủng bố tại Việt Nam vào ngày 25 tháng 3 năm 2010. Kinh phí tổ chức Hộithảo do UNODC đài thọ.

2. Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặtchẽ với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng chương trình cụ thể, chuẩn bị kỹ nộidung, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, NC; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc