BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1242/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 4166/CT-TTr2 ngày 24/3/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại khoản 2.1, Điểm 2, Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thu nhập thường xuyên chịu thuế bao gồm:
“- Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có); tiền phụ cấp; tiền trợ cấp thay lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca (nếu nhận bằng tiền);
- Tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất nhân dịp ngày lễ, tết, ngày thành lập ngành, thưởng từ các nguồn, dưới các hình thức: tiền, hiện vật;
- Thu nhập do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng quản lý, hội đồng doanh nghiệp;
- Tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; thu nhập về tiền nhuận bút”
Theo hướng dẫn tại khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản sau:
“- Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm:

>> Xem thêm:  Hai người đồng sở hữu tài sản tranh chấp chia tiền sau khi bán đất ? Cách Đòi lại phần đất ?

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.
- Các khoản phụ cấp, trợ cấp kể cả sinh hoạt phí mà người lao động nhận được, trừ một số khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm 2.2 dưới đây”.
Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân nhận được khoản thu nhập do tổ chức quốc tế chi trả thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân sẽ được trừ các khoản BHXH bắt buộc đã nộp khi tính thuế thu nhập cá nhân nếu xuất trình được chứng từ chứng minh theo quy định tại khoản 4.10, Điểm 4, Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính và Mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?