BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn 048/19/CV-DMVN ngày 29/01/2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam tại Hà Nội.
(Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 048/19/CV-DMVN ngày 29/01/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam tại Hà Nội về việc xác định mã HS cho máy phát điện. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đối với mặt hàng là Máy phát điện xoay chiều (alternator) đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 thì phân loại thuộc nhóm 85.11, mã số 8511.50.32.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam tại Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?