BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/TCT-CS
V/v thuế SDĐNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 804/CT-THNVDTngày 27/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nôngnghiệp (SDĐNN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đấtnông nghiệp và Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện đã quy định cụ thể đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nôngnghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu các vănbản nêu trên. Nếu có vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền thì gửi toàn bộ hồ sơcó liên quan và đề xuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế có căn cứ xem xét, báocáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC
- Lưu VT, CS (2)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ