VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1243/VPCP-TCQT
V/v tổ chức Cuộc họp các Quan chức cao cấp ASEM Châu Á

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 189-TTr/NG- CA2-m ngày 14 tháng 3 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính Phủ đồng ý Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp các quan chức cao cấp Ngoại giao ASEM Châu á tại Hà Nội vào nửa cuối tháng 4 năm 2003.

Kinh phí tổ chức cuộc họp do ta chi theo qui định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy