BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12437/BCT-TDKT
V/v hướng dẫn khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN và PCLB-TKCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Các Tập đoàn, Tổng Công ty 91, 90 và các đơn vị thuộc Bộ
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để ghi nhận và khuyến khích các đơnvị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động -Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) và Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn(PCLB-TKCN), góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương, Bộ CôngThương hướng dẫn tổng kết thực hiện công tác thi đua khen thưởng về ATVSLĐ -PCCN và PCLB-TKCN trong ngành Công Thương như sau:

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BCTngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành công tácthi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương và Quyết định số 6295/QĐ-BCT ngày27 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạoAn toàn công nghiệp và Tuần lễ Quốc gia và An toàn, Vệ sinh lao động, Phòngchống cháy nổ, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị tổng kết đề cử các tập thể vàcá nhân xuất sắc tiêu biểu về công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chốngcháy nổ và Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn. Tiêu chuẩn và Hồ sơ đề nghịkhen thưởng theo phụ lục đính kèm.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi vềCục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm và VụThi đua - Khen thưởng số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20 tháng 01 hàngnăm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hữu Hào; Cục KTAT&MTCN.
- Lưu: VT, TĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Trần Đình Lộc

PHỤ LỤC 1

TIÊUCHUẨN KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀPHÒNG CHỐNG LỤT BÃO - TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Kèm theo Công văn số 12437/BCT-TĐKT ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ CôngThương)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng xét tặng

Đối tượng khen thưởng là các đơn vịvà cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động -Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) và Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn(PCLB-TKCN), được các Tập đoàn, Tổng Công ty 91, 90 và các đơn vị thuộc Bộ hoặcSở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu.

2. Hình thức khen tặng

- Xét tặng danh hiệu Cờ thi đua củaBộ cho tập thể.

- Khen thưởng Bằng khen của Bộtrưởng Bộ Công Thương cho tập thể và cá nhân.

II. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANHHIỆU

1. Tiêu chuẩn xét tặng

1.1. Về công tác ATVSLĐ - PCCN

1.1.1. Đối với các tập thể:

a) Thực hiện tốt công tácATVSLĐ-PCCN theo đúng quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của (Tậpđoàn, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuấtkinh doanh; Phân xưởng, tổ đội sản xuất kinh doanh; Bộ phận chuyên trách vềATVSLĐ; các Ban Chỉ đạo);

b) Trong năm không để xảy ra tainạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng làm chết người, bị thương nặng nhiều người,không để xảy ra sự cố cháy nổ; tần suất vụ TNLĐ trong năm giảm tối thiểu 5% sovới năm trước đó.

c) Thực hiện tốt Kế hoạch bảo hộlao động, Phương án PCCN và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia vềATVSLĐ-PCCN; tổng kết, báo cáo công tác tổ chức, thực hiện việc hưởng ứng tuầnlễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN;

d) Thực hiện tốt công tác tuyêntruyền và vận động quần chúng thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN

đ) Đảm bảo môi trường và cảnh quanxanh, sạch, đẹp.

1.1.2. Cá nhân

1.1.2.1. Đối với cán bộ quản lý,điều hành doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về ATVSLĐ

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ vềATVSLĐ-PCCN thuộc phạm vi được phân công quản lý;

b) Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuậtvà tổ chức quản lý nhằm thực hiện tốt và cải thiện điều kiện lao động đảm bảoATVSLĐ-PCCN được hội đồng BHLĐ doanh nghiệp xác nhận.

1.1.2.2. Đối với người lao động(bao gồm cả Tổ trưởng, Đội trưởng và tương đương)

a) Thực hiện nghiêm chỉnh quy địnhcủa đơn vị, quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn về an toàn theo quy địnhcủa pháp luật, không để xảy ra TNLĐ, sự cố sản xuất;

b) Là hạt nhân tích cực trong phongtrào ATVSLĐ-PCCN, Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN cũng như các hoạt động cụthể sau Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN;

c) Có thành tích trong việc pháthiện, tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, trongcông tác cứu hộ cứu nạn.

2.1. Về công tác PCLB - TKCN

2.1.1. Đối với tập thể

a) Thực hiện tốt các quy định vềcông tác PCLB và TKCN như: có Ban chỉ huy, phương án, kế hoạch PCLB, lực lượngứng trực… theo quy định

b) Phòng chống, đối phó có hiệu quảvới lũ bão để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất; nhanh chóng khắc phục hậu quả vàhỗ trợ đơn vị bạn khắc phục hậu quả do lũ bão gây ra để phục hồi sản xuất vàphục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân;

c) Thực hiện tốt công tác TKCN, ứngphó sự cố để giảm đến mức nhỏ nhất thiệt hại về người, tài sản và môi trường

d) Thực hiện tốt công tác tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn, tập dượt phương án phòng chống, thiên tai, lụt,bão và tìm kiếm cứu nạn để tăng cường khả năng tác nghiệp của đơn vị;

đ) Củng cố và tăng cường năng lựchệ thống thông tin, tác nghiệp và chỉ đạo phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứunạn của đơn vị;

e) Tổ chức tốt công tác chỉ đạo,kiểm tra PCLB - TKCN các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

f) Hoàn thành xây dựng Chương trìnhhành động thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

2.1.2. Cá nhân

a) Tích cực tham mưu cho đơn vị,doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện đúng và đủ kếhoạch PCLB - TKCN; Có nhiều đề xuất với đơn vị, doanh nghiệp các biện pháptriển khai có hiệu quả về công tác PCLB - TKCN;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao về PCLB - TKCN.

c) Có thành tích trong việc pháthiện, tham gia xử lý các tình huống trong công tác cứu hộ cứu nạn và giảm thiểuthiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra;

III. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ XÉT TẶNG

1. Thủ tục

a) Sở Công Thương các tỉnh thànhphố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty (91, 90), cácđơn vị thuộc Bộ tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắcvề công tác ATVSLĐ - PCCN và PCLB - TKCN trình Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuậtan toàn và Môi trường công nghiệp) xem xét khen thưởng;

b) Các doanh nghiệp, cơ sở khôngtrực thuộc Bộ hoạt động trong lĩnh vực Công Thương có trụ sở chính đóng trênđịa bàn địa phương nào thì phải có ý kiến của Sở Công Thương địa phương đó vềviệc thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN và PCLB - TKCN.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 02 bộ(bản chính), bao gồm:

a) Công văn đề nghị hoặc tờ trìnhcó ghi rõ hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền đề nghị khen thưởng;

b) Danh sách trích ngang tập thể vàcá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu tại Phụ lục 04);

c) Bản thành tích của tập thể và cánhân ghi rõ các thành tích đạt được theo các nội dung của tiêu chuẩn khenthưởng (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

d) Biên bản của Hội đồng thi đuakhen thưởng của đơn vị có tập thể, cá nhân được xét khen thưởng;

e) Báo cáo về công tác AT-VSLĐ-PCCNcủa đơn vị (theo mẫu Phụ lục 02);

g) Báo cáo về công tác PCLB-TKCNcủa đơn vị (theo mẫu Phụ lục 03);

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị gửi hồ sơ khen thưởngvề Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Vụ Thiđua - Khen thưởng) trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, quá thời hạn trên hồ sơđược coi như không hợp lệ.

2. Các đơn vị tổ chức tổng kết vàkhen thưởng về công tác ATVSLĐ-PCCN và PCLB - TKCN đối với đơn vị, cá nhânthuộc phạm vị quản lý trước 28 tháng 02 hàng năm.

3. Cục Kỹ thuật an toàn và Môitrường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, báocáo Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, gửi Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương xem xét trình Bộ trưởng quyết địnhkhen thưởng.

Đề nghị các đơn vị tổng kết và tổchức thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng về ATVSLĐ-PCCN và PCLB - TKCNhàng năm, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương (qua Vụ Thi đua -Khen thưởng) để xem xét giải quyết./.

PHỤ LỤC 04

DANHSÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC ATVSLĐ-PCCN VÀ PCLB - TKCNNĂM 200...

TT

Tên tập thể hoặc họ tên cá nhân

Đơn vị chủ quản

Tóm tắt thành tích

Hình thức đề nghị khen thưởng

Ghi chú

1

2

3


Người lập

….., ngày … tháng … năm 200…
Thử trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)