BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12444 TC/TCT
V/v Xoá nợ thuế doanh thu

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai

Bộ Tài chính nhận được công văn số 25/ĐN .XS ngày 17/5/2004 c8ả Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai v/v xử lý khoản nợ thuế doanh thu đối với hoa hồng của đại lý XSKT còn tồn đọng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu, thì: Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai có trách nhiệm kê khai nộp thuế doanh thu thay cho các đại lý bán vé xổ số trước khi thanh toán tiền hoa hồng trả cho đại lý.

Như vậy, trước khi thanh toán tiền hoa hồng trả cho các đại lý Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế doanh thu và nộp vào NSNN thay cho các đại lý, nên không phải là khoản nợ phải thu khó đòi. Đề nghị của Công ty vận dụng điểm 1.3.9 mục I, phần B Thông tư số 85/2002/TT-BTC ngày 26/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước để xoá khoản nợ thuế doanh thu nộp thay đại lý là không đúng quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

TUQ/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc