BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------

Số: 1245/TCHQ-GSQL

V/v: hướng dẫn sử dụng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 09/3/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009. Theo đó, Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan được sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến việc kiểm tra thực tế hàng hàng hoá bằng máy soi container và đánh giá kết quả kiểm tra nhằm phục vụ công tác phân tích, đánh giá rủi ro qua hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một số nội dung như sau:

1. Tại mục 3.2 trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan có bổ sung thêm một số tiêu chí phục vụ việc kiểm tra hàng hoá bằng máy soi container. Các tiêu chí này chỉ áp dụng đối với các đơn vị có sử dụng máy soi container để kiểm tra hàng hoá, các đơn vị chưa sử dụng máy soi container thì không phải tích (để trống) vào các tiêu chí này. Đối với đơn vị có sử dụng máy soi container để kiểm tra hàng hoá thì tích vào các ô tương ứng tại các tiêu chí theo hướng dẫn tại Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung có sử dụng máy soi container (ban hành riêng).

2. Tại mục 4.1, điểm 4.1.1 các đơn vị có sử dụng máy soi, cân điện tử và các phương tiện kỹ thuật khác để kiểm tra hàng hoá thì ghi chép kết quả kiểm tra vào điểm này, các đơn vị chưa có điều kiện sử dụng phương tiện kỹ thuật để kiểm tra hàng hoá thì để trống điểm này. Trong khi chờ Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình phần mềm trên hệ thống, công chức kiểm tra hàng hoá qua máy soi, cân điện tử và các phương tiện kỹ thuật khác trực tiếp ghi kết quả kiểm tra lên điểm 4.1.1 Lệnh hình thức mức độ kiểm tra hải quan (bản giấy in từ hệ thống). Khi chương trình phần mềm trên hệ thống đã hoàn thiện, công chức kiểm tra hàng hoá qua máy soi, cân điện tử và các phương tiện kỹ thuật khác trực tiếp ghi kết quả kiểm tra vào hệ thống.

3. Tại điểm mục 5 Lệnh hình thức mức độ kiểm tra hải quan có bổ sung một số tiêu chí nhằm phục vụ việc cập nhật, theo dõi, đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro qua việc phân luồng và chuyển luồng trong quá trình làm thủ tục hải quan. Việc ghi nhận nội dung mục này do công chức kiểm tra hồ sơ hoặc công chức kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc công chức khác tuỳ theo tình hình thực tế tại từng Chi cục. Việc ghi nhận được thực hiện ngay sau khi lập biên bản chứng nhận hoặc biên bản vi phạm.

4. Giao Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan khẩn trương chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trên Hệ thống, đáp ứng yêu cầu làm thủ tục hải quan từ 15/3/2010./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường