BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/TCT-CS
V/v nợ phải thu khó đòi.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 103/CT-TTr ngày 26/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về xóa nợ phải thu khó đòi của người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc chấp thuận xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi của người nước ngoài của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

- Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có khoản nợ phải thu khó đòi thì được trích lập dự phòng nếu thực hiện đầy đủ thủ tục và lập hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam