BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 1245/TCT-TNCN

V/v: xác định thu nhập miễn thuế TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1741/CT-TNCN ngày 05/04/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về khoản thu nhập từ tiền thưởng vận hành an toàn sản xuất điện của công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa có tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN hay không? Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung vào Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính :

"3. Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản phụ cấp trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp, ...thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,... này không tính vào thu nhập chịu thuế".

Căn cứ Mục II Thông tư Liên tịch số 35/2005/TTLT /BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Lao động thương binh Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng chính phủ thì khoản tiền thưởng an toàn đối với ngành điện là phụ cấp đặc thù của ngành điện.

Căn cứ những quy định trên thì khoản thu nhập từ tiền thưởng vận hành an toàn sản xuất điện mà Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa chi thưởng phù hợp với mức chi quy định tại mục II, Thông tư số 35/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Lao động thương binh Xã hội - Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Trường hợp các đơn vị chị vượt mức quy định tại Thông tư Liên tịch số 35/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Lao động thương binh Xã hội - Bộ Tài chính thì phần chi vượt phải cộng vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ CST- TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?