BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12450/ BTC-CST
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công vănsố 237/NK /VT/08 ngày 08/09/2008 của Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh tâm về việc xácđịnh thuế giá trị gia tăng mặt hàng sản phẩm cấy ghép lâu dài trong cơ thể người.Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng;Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ; Thông tư 32/2007/TT-BTCngày 09/04/2007 của bộ Tài chính thì: Mặt hàng Sten nong mạch vành; chất hàngắn da; miếng ghép màng cứng, sọ não; miếng ghép xương nhân tạo; miếng ghépthành bụng; mạch máu nhân tạo; miếng ghép mạch máu nhân tạo; chất hàn gắnxương; hệ thống chỏm khớp háng; hệ thống đinh, vít, nẹp xương; buồng tiêm đặtdưới da được cấy ghép lâu dài trong cơ thể người và bộ khớp háng nhân tạo thuộcđối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơnvị có liên quan được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn