BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1246/BNV-CCVC
V/ v thực hiện NĐ 19/2003/NĐ-CP

Hà Nội , ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Kể từ ngay Nghị định số 19/2003/NĐ-CP có hiệu lực các Bộ, Tỉnh thực hiện đúng các quy định trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

2. Các Bộ, Tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định của Nghị định số 19/2003/NĐ-CP đối với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các cấp thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, Tỉnh liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

3. Hàng năm, vào tháng 10, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp huyện, xã sơ kết đánh giá công tác thực hiện việc phối hợp và tạo điều kiện của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với các cấp Hội phụ nữ trong hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động của năm tiếp theo.

Vào tháng 11 của năm thứ 2 theo định kỳ, các Bộ, Tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP để đánh giá kết quả thực hiện sau 2 năm, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt hơn các quy định tại Nghị định và báo về Bộ Nội vụ để theo dõi.

Riêng năm 2003, các Bộ, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức sơ kết vào tháng 12.

Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Tỉnh chỉ đạo tốt để cơ quan hành chính nhà nước các cấp phối hợp và tạo điều kiện cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích của phụ nữ, trẻ em theo quy định tại Nghị định số 19/2003/NĐ-CP Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ đề nghiên cứu giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung