BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1246/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 152/CT-KK ngày05/02/2009 của Cục Thuế Hải Phòng đề nghị hướng dẫn mức thuế suất thuế GTGT ápdụng đối với dịch vụ phục vụ khách quốc phòng ăn, nghỉ tại Công ty Hải Thành -Bộ Quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 và Mục I, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Công ty Hải Thành - Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp có đăng kýkinh doanh. Công ty phải khai thuế, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất,kinh doanh của Công ty, kể cả dịch vụ ăn, nghỉ do Công ty cung cấp tại Việt Namcho khách hàng thuộc Bộ Tư lệnh; các đoàn khách nước ngoài của Bộ Quốcphòng....

Dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống thuộc đối tượng chịu thuế GTGTvới thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3.22, Mục II, Phần B Thông tư số120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; điểm 3.22, Mục II, Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếgiá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Hải Phòng được biết vàhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương