THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã do ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn: số 370/BNN-HTQT ngày 20 tháng 02 năm 2012, số 2403/BNN-HTQT ngày 03 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng của Dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải