BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1247/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam.
(Địa chỉ: 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số01- 13/SAP ngày 21/01/2013 của Công ty TNHH SAP AISA Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1.3, Mục II, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thuế suất ưu đãi 10%trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: "Sản xuất sản phẩm phần mềm."

- Tại Điểm 1.3, Mục III, Phần H,Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực:"Sản xuất sản phẩm phần mềm."

Căn cứ các quy định nêu trên thìdoanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các quy định nêu trên.

Theo nội dung nêu tại công văn số 01-13/SAP ngày 21/01/2013 của Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam thì hiện tại Công ty đang chịu trách nhiệm phát triển việc quản lý đăng nhập một lần (Single SingnOn )và giao diện người dùng (Graphical User Interface - GUI) để tạo ra phần mềm đóng gói hoàn chỉnh cho khách hàng, cụ thể là các sản phẩm Netweaver SingleSign On 2.0, Identity Managenment System (IDM).

Tuy nhiên, tại công văn số 10890/SKHĐT-ĐKĐT ngày 19/12/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có nêu:Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy dịch vụ thực hiện phần mềm có bao gồm hoạt động sản xuất phần mềm.Mặt khác, tại công văn số 26/STTTT-CNTT ngày 8/01/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ ChíMinh có nêu với nội dung:Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy ngànhnghề đăng ký kinh doanh của Công ty có bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Như vậy, tại công văn số 10890/SKHĐT-ĐKĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 26/STTTT-CNTT của SởThông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đềuchưa khẳng định cụ thể hoạt động dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm có được coi là thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm hay không do đó chưa có đầy đủ căn cứ để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định trên.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh phối hợp với Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam làm rõ, mô tả cụ thể các hoạt động nêu tại công văn số 01-13/SAP ngày 21/01/2013 của Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam để trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường