VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1247/VPCP-QHQT
V/v TGĐ Tập đoàn DK Việt Nam đi nước ngoài.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 365/DKVN-TCNS ngày 22 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Đồng ý Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần NgọcCảnh đi công tác tại Ả-rập Xê-út, Ca-ta và Các Tiểu vương quốc ả-rập thốngnhất. Thời gian 01 tuần trong quý I năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ DK, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2); 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc