TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12471/CT-TTHTV/v: lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH DV DL OSC First Holidays(Tỉnh BàRịa -Vũng Tàu)Địachỉ: 161Võ VănTần, P.6, Q.3Mã số thuế: 350.0102975-001

Trả lời văn thư số 0 19/OSCF ngày 18/11/2015 của Chi nhánh v lập hóa đơn đối với vé máy bay, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Điểm đ Khoản 7 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thôngsố 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung đim b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã đượcsửa đổi, bổ sung tạiKhoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ):

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, tr thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Căn cứ công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các đại lý bán vé máy bay cho Vietnam Airlines (VNA) theo đúng giá quy định của VNA và hưởng phí dịch vụ trong khung quy định của VNA:

“1. Về hình thức sử dụng hóa đơn:

- Đại lý sử dụng hóa đơn của đại lý lập và giao cho khách mua vé của VNA, trên hóa đơn thể hiện các nội dung sau:

(1) Khoản tiền vé của VNA gồm: tiền thu về bán vé vận chuyển máy bay VNA (giá cước vận chuyển, các khoản phụ thu, phí liên quan theo quy định của VNA tại hợp đồng đại lý giữa VNA với đại lý); tiền thuế GTGT theo quy định;

(2) Các khoản thu hộ để trả công ty khác ngoài VNA như: phí phục vụ hành khách, phí soi chiếu an ninh và các khoản thu hộ khác. Khoản thu hộ này ghi trên hóa đơn là tiền thanh toán đã bao gồm tiền dịch vụ và tiền thuế GTGT thực hiện theo công văn số 3270/TCT-DNL ngày 04/10/2013 của Tổng cục Thuế.

(3) Phí dịch vụ của đại lý, tiền thuế GTGT theo quy định.

2. Về kê khai nộp thuế:

- Đối với đại lý: đại lý kê khai thuế GTGT và hạch toán doanh thu tính thuế TNDN đối với phí dịch vụ đại lý được hưởng.

Đại lý không phải kê khai thuế GTGT và không phải hạch toán doanh thu tính thuế TNDN đối với: Khoản tiền vé của VNA nếu đại lý bán đúng giá quy định của VNA theo hợp đồng ký giữa VNA với đại lý; các khoản thu hộ để trả các đơn vị khác ngoài VNA tương ứng nội dung (1) và nội dung (2) trên hóa đơn của đại lý lập và giao cho khách mua vé.

…”

Trường hợp Chi nhánh là đại lý bán vé máy bay đúng giá quy định của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines -VNA), theo trình bày từ ngày 01/01/2016 VNA không còn ủy nhiệm cho đại lý xuất hóa đơn cho khách hàng, đại lý phải xuất hóa đơn trực tiếp cho khách hàng thì Chi nhánh lập và giao hóa đơn cho khách mua vé của VNA, nội dung hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 994/TCT-DNL nêu trên (Chi nhánh có thể lập hóa đơn theo mẫu hóa đơn tham khảo đính kèm văn thư số 3630/TCTHK-CNMN ngày 30/10/2015 của Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Khuvực Miền Nam gửi các đại lý bán vé máy bay của VNA). Chi nhánh không phải tách thuế GTGT (nếu có) đối với các khoản thu hộ để trả công ty khác ngoài VNA như: phí phục vụ hành khách, phí soi chiếu an ninh và các khoản thu hộ khác. Khoản thu hộ này ghi trên hóa đơn là tin thanh toán đã bao gm tin dịch vụ và tiền thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh không phải là đại lý chính thức mua vé máy bay của các hãng hàng không khác để bán lại cho khách hàng thì khi bán vé Chi nhánh lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, giá tính thuế GTGT là toàn bộ tiền bán vé Chi nhánh thu từ khách hàng.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KTT số 2;
- Phòng PC;
- Lưu (VT, TTHT).
3020-8182932/15 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga