BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12473/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Intops Việt Nam;
(Đ/c: KCN Yên Phong, Bắc Ninh)
- Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam;
(Đ/c: Lô A2 CN1 Cụm công nghiệp, Từ Liêm, Hà Nội)
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(Đ/c: KCN Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intops Việt Namvà Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam liên quan đến thủ tục hoàn thuế đốivới nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra hàng hóa bán cho Công ty TNHH SamsungElectronics Việt Nam (SEV) đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại các công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/6/2010 và công văn số 2877/BTC-TCHQ ngày 07/3/3015 dochưa đăng ký định mức với cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Xét nội dung vướng mắc hai Công ty được trìnhbày tại công văn số 06/ 04/15/LDVN ngày 6/4/2015 của Công ty TNHH Điện tử Lưỡng DiệnViệt Nam gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan và công văn số 05/IT ngày17/4/2015 của Công ty TNHH Intops Việt Nam gửi Bộ Tài chính thì hàng hóa nhậpkhẩu của Công ty bán cho SEV đã được sản xuất thành các sản phẩm và đã xuấtkhẩu; cho phép Công ty kê khai bổ sung định mức sử dụng nguyên liệu, vật tưnhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm bán cho SEV khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế. SEVcó trách nhiệm xác nhận tính chính xác về các định mức thỏa thuận với Công tyTNHH Intops Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam.

2. Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quantỉnh Bắc Ninh nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra, làm rõ sự việc Côngty TNHH Intops Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam nêu và thựchiện kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

- Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kếtoán, phiếu nhập - xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng giữa các bên và địnhmức do Công ty khai báo (tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế) để xác địnhsố lượng hàng hóa đã bán cho SEV được sản xuất từ lượng nguyên liệu, vật tưnhập khẩu

- Kiểm tra định mức của mã hàng tại cơ sở sản xuấtcủa Công ty qua chứng từ, tài liệu xây dựng định mức; qua thỏa thuận đặt hànggiữa Công ty với SEV và qua định mức mã hàng cùng loại đã đăng ký với cơ quanHải quan (nếu có).

Nếu kết quả kiểm tra xác định hànghóa bán cho SEV được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu và SEV đã cam kết đãxuất khẩu thì căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/6/2010và số 2877/BTC-TCHQ ngày 07/3/2014 và định mức đăng ký bổ sung để thực hiện thủtục hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội, CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh thông báo cho Cục Thuế liên quan để xử lý thuế giá trịgiá tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công tyTNHH Intops Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam và Công ty TNHHSamsung Electronics Việt Nam biết và phối hợp thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ Tp Hà Nội (để t/h);
- Cục HQ Bắc Ninh (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (14b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh