B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12475/BTC-QLCS
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Hiệp hội cảng biển Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 26B/HHCB ngày 05/6/2015của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam về hàng hóa tồn đọng tại cng biển, trong đó kiến nghị các nộidung sau:

- Về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng: Hiệphội đề nghị không xác định quyền s hữu nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng thông thường mà giao trực tiếpcho doanh nghiệp cảng chủ động thực hiện tổ chức kiểm kê, phân loại hàng hóa,thuê các công ty có chức năng giám định chất lượng hàng hóa, định giá hàng hóa,thuê tổ chức đấu giá, thuê các công ty xử lý hủy hàng hư hỏng,.... dưới sự giámsát của Hội đng thanh lý. Chỉ xác lập quyn sở hữu của Nhà nước đối với hànghóa có dấu hiệu vi phạm hoặc hàng hóa có giá trị cao, việc xác lập quyền sở hữu nhà nước do Hội đồng thanh lý sau khikiểm tra hàng hóa sẽ xem xét quyết định.

- Quản lý s tiền thu t xử lý hàng hóa tồn đọng: Hiệp hộiđề nghị giao cho doanh nghiệp cảng quản lý số tiền thu được từ việc bán hàngtồn đọng để chủ động ứng ra trong các đợt thanh lý tiếp theo nhằm tạo ra sự chủ động cho các doanh nghiệpcảng.

- Nội dung chi: Hiệp hội đề nghị giữ nguyên như Thông tư số 05/2003/TT-BTCngày 13/01/2003 và Thông tư số 179/2011/TT-BTC ngày08/12/2011 “Toàn bộ tiền thu được từ việc bán hàng tồn đọng được người muathanh toán và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi chịu trách nhiệm quản lý, giátrị còn lại thấp, số tiền thu được sau khi đã trừ hết chi phí nên giao chodoanh nghiệp cảng quản lý để chủ động ứng trước trong các đợt thanh lý tiếptheo, không phát sinh các thủ tụcứng tin từ Kho bạc Nhà nước. Đề xuất chocảng được thanh toán toàn bộ chi phí lưu kho bãi, bảo quản hàng hóa kể từ ngàyContainer nhập vào cửa khẩu thay vì chỉ cho cảng thanh toán chi phí lưu kho bãi khi Hội đồng thanh lýxác lập quyền s hữu nhà nước. Vì các chi phí này rất lớn sẽ làm gánh nặngtài chính cho doanh nghiệp cảng, giảm khả năng cạnh tranh”.

Về các nội dung nêu trên, ngày 07/7/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 212/TB-VPCP thông báo kếtluận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xử lý hàng hóa tồn đọngtại các cảng biển, cửa khẩu như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan theo thm quyền tiếp tục khẩn trương thực hiện xửlý những lô hàngđang tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu theo đúng quyđịnh của Nghị định s 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủtục xác lập quyn sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; Thôngtư s 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tàichính hưng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộcđịa bàn hoạt động hải quan; Thông tư s 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Côngthương quy định về hoạt động tạm nhập,tái xuất, tải nhập, chuyển khẩu hàng hóa và các quy định của pháp luật liên quan khác.

2. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, quản lý chặt chẽ lượng hàng hóa tồn đọng.Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp càng tích cực phi hợp, tạo điều kiện cho lực lượng Hải quan tăng cườnghoạt động soi chiếu các container hàng hóa chuyển từ tàuxuống bãi cảng để kịp thời phát hiện, x lý các lô hàng cũng như trách nhiệm củadoanh nghiệp, hãng tàu theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng công an xử nghiêm minh các trường hp vi phạm đủ yếu t cấu thành tội phạm.

5. Bộ Tài chính nghiên cứu, hưng dẫn cơ chế phù hợp để h trợ kinh phí cho doanh nghiệp kinhdoanh cảng giảm bớt thiệt hại do tình trạng hàng hóa tồn đọng lâu ngày xảy ratrước thời điểm có hiệu lực ca Nghị định số 29/2014/NĐ-CP; trường hợp vượt thẩm quyn báo cáo Thủ tưởng Chính phủ”.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hảinêu trên, đề nghị Hiệp hội Cảng biển Việt Nam thực hiện theo đúng nội dung tạiThông báo số 212/TB-VPCP ngày 07/7/2015 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp có phát sinh thiệt hại lớn vớinhững lô hàng hóa tồn đọng lâu ngày xảy ra trước thời đim Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chínhphủ có hiệu lực thi hành, đề nghị Hiệp hội tổng hợp, báo cáo số liệu cụ thể,nguyên nhân, lý do... để Bộ Tài chính nghiên cứu xử lý theo quy định của phápluật.

Bộ Tài chính thông báo để Hiệp hội cảng biển Việt Nam đượcbiết, thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS. (8)

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí