BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1248/TCHQ-KTTT
V/v tính phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4314/HQHCM-GC ngày31/12/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu.Sau khi xem xét những vướng mắc và ý kiến đề xuất của đơn vị, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Về đề xuất không tính phạt chậm nộp, không cập nhật vàochương trình KT559 đối với những khoản tiền phạt chậm nộp thuế nhỏ hơn 10.000đồng/tờ khai; Cho phép nhập và ra một thông báo phạt cho nhiều tờ khai thì hiệnnay chưa có các cơ sở pháp lý để thực hiện như đề xuất của đơn vị. Tổng cục Hảiquan ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ xem xét xử lý các kiến nghị của đơn vị.

Trước mắt, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Thành phốHồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định hiện hành, cập nhật từng thông báophạt cho từng tờ khai thuộc diện phải chịu phạt chậm nộp thuế, không nhận gộpmột thông báo phạt cho nhiều tờ khai. Yêu cầu đơn vị xử lý lại những trường hợpđã nhập gộp cho đúng quy định.

2. Về việc tính thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT là275 ngày đối với trường hợp người nộp thuế không thực xuất khẩu trong thời hạnnộp thuế nên đã tự kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT trước khi hết thời hạnnộp thuế 275 ngày hoặc trước khi hết thời gian gia hạn nộp thuế và cam kết sẽxuất khẩu sản phẩm.

Nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩuthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nên cơ quan Hải quan không tính thuế GTGTkhi nhập khẩu, chỉ tính thuế GTGT khi hết thời gian ân hạn thuế mà doanh nghiệpkhông có sản phẩm xuất khẩu. Đề nghị đơn vị quán triệt và thực hiện theo đúngquy định hiện hành.

Những kiến nghị khác của đơn vị về thuế GTGT, thời hạn thanhkhoản, tính phạt chậm nộp thuế, Tổng cục ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ xem xét xửlý.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng