Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1248 TCT/NV7
NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời Công văn số 78/CT-KH ngày 10/3/2003 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về vướng mắc trong việc thựchiện chính sách thuế nhà đất; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1.a, Mục I, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế nhà, đất và pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất quy định: "Đối tượng chịu thuếđất là đất ở, đất xây dựng công trình (không phân biệt đất có giấy phép haykhông có giấy phép sử dụng).

Đất ở là đất thuộc khu dân cư ở các thành thị và nông thônbao gồm: đất đã xây cất nhà (kể cả mặt sông, hồ, ao, kênh rạch làm nhà nổi cốđịnh), đất làm vườn, làm ao, làm đường đi, làm sân, hay bỏ trống quanh nhà, trừdiện tích đất đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp; kể cả đất đã được cấp giấyphép, nhưng chưa xây dựng nhà ở".

Theo quy định nêu trên, diện tích để tính thuế đất ở, đấtxây dựng công trình không phân biệt đất có giấy phép hay không có giấy phép sửdụng, nếu người sử dụng đất đang sử dụng diện tích vào mục đích để xây nhà ở,xây dựng công trình gồm cả đất vườn liền cạnh nhà (trừ diện tích đất đã nộpthuế sử dụng đất nông nghiệp) thì họ phải kê khai nộp thuế nhà đất đối với phầndiện tích này. Việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu thuế nhàđất là 2 việc hoàn toàn khác nhau; Khi Nhà nước thu thuế nhà, đất không cónghĩa là công nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp của người đang sử dụng đất.Việc xác định căn cứ để tính thuế và lập bộ thuế nhà đất hiện nay chưa thayđổi, vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 củaChính phủ và Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành nghị định nói trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hưng Yên biết vàthực hiện.