BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1248/TCT-TNCN
V/v thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 242/CT-TNCNngày 15/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau vướng mắc trong việc xác định thu thuếthu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tươnglai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân vớiđất ở, nhà ở duy nhất đã được hướng dẫn tại công văn 4516/TCT-TNCN ngày08/11/2010 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (bản photocopy kèmtheo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp Chế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Vi Văn Doanh