BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12485/BTC-HTQT
V/v: Thuế suất thuế NK lốp xe từ Hàn Quốc sau khi ký Hiệp định VKFTA

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Lốp KUMHO Việt Nam

Phúc đáp công văn số 15. 15/KTV ngày 14/7/2015 của QuýCông ty liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu lốp xe loại sử dụng cho ô tô con(mã HS 4011.10.00) trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tựdo Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), BộTài chính có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến câu hỏi: “Vì sao hàng lốp xe không được đề cậpđến trong VKFTA?”:

Mặt hàng lốp xe ô tô con mã 4011.10.00 đã được cam kếttrong Hiệp định VKFTA, tại trang số 8 của phần A, Phụ lục 2-A “Tariff Scheduleof VIETNAM” (“Lộ trình Thuế quan của Việt Nam”)- Theo đó, Việt Nam cam kết duytrì thuế suất ở mức 25%.

2. Liênquan đến câu hỏi “Vì sao có sự chênh lệch thuế suất giữa các FTA và có thể điềuchỉnh mức thuế suất thuế NK lốp xe từ Hàn Quốc hay không?”:

Trong khuôn khổ từng Hiệp định Thương mại tự do(FTA), mức thuế suất nhập khẩu của từng mặt hàng sau khi ký kết FTA là kết quả của quá trình đàm phán giữacác bên dựa trên nguyên tắc cân bằng lợi ích, phù hợp với quan tâm và lợi íchthương mại giữa các bên và do tính đặc thù của từng đối tác, diễn ra trong bốicảnh đàm phán khác nhau. Do đó có sự khác nhau về thuế suất nhập khẩu của mỗi mặthàng trong tng khuôn khổ FTA.

Theo quy định tại Luật Thuế Xuất Nhập khẩu (Luật số 45/2005/QH11 ), tại Điều 12 (Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất), căn cứvào Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đốivới từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuếvà khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng doỦy ban thường vụ Quốc hội banhành, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnháp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định, bảo đảmcác nguyên tc như: a) Phù hợp với danh mụcnhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế sut do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành; b) Góp phn bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình n thị trường; c) Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, cóthời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, theo quy định của Luật ban hành VBQPPL, yêucầu về quy trình thủ tục ban hành VBQPPL (dưới dạng Thông tư) được quy định tạiĐiều 101- Soạn thảo Thông tư, trong trường hợp có yêu cầu sửa đổi thuế suất nhậpkhẩu, Bộ Tài chính sẽ là cơ quan chủ trì, lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liênquan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản... và có thể phảixem xét, cân nhắc thỏa đáng các yếu tố liên quan khác như: việc sản xuất kinhdoanh mặt hàng này trong nước, tỷ trọng nhu cầu/khả năng sản xuất trong nước,khả năng NK (Kim ngạch NK, nguồn NK, tiềm năng và giá NK...), ý kiến Hiệp hội ngành hàng và cácDoanh nghiệp liên quan.

Nếu Quý Côngtycần thêm các thông tin liên quan đến việc thực hiện Hiệp định VKFTA, Quý Côngty có thể liên hệ với Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính (điện thoại 2220. 2828/máy lẻ: 7030, fax: 22208109) để được giải đáp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, TCHQ;
- Lưu: VT, HTQT(6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Tuấn Anh