BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12488/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện thông tư số 203/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan các tnh, thànhphtrực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của mộtsố cơ quan, doanh nghiệp về vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dnxử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nội dung cấp thông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày của người vận chuyển:Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày22/12/2014 quy định:“1. Người vận chuyển có trách nhiệm cung cấpthông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày,…….. Đtạo thuận lợi cho người vận chuyển cung cấpthông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày, đề nghị Cục Hiquan hưng dn người vận chuyn thực hiện theo mu đính kèm.

2. Về thời hạn thông báo tìm chủ hànghóa tồn đọng (tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số203/2014/TT-BTC ) đối vi các tài sản có dấu hiệu vi phạmphải kiểm tra, xác minh, xác định thực tế hàng hóa tồn đọng (tại Điều 7 Thôngtư 203/2014/TT-BTC ): Đối với hàng hóa tồn đọng có dấu hiệu vi phạm pháp luậtnhưng qua kim tra, xác minh phát hiệnhàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm ngừng xuấtkhẩu, tạm ngừng nhập khẩu thì thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC được xác định từ ngàyChi cục Hải quan niêm phong hàng hóa và giao cho doanh nghiệp quản lý hàng hóatồn đọng bảo quản.

3. Đối với các trường hợp hàng hóa tồnđọng thuộc danh mục quản lý chuyên ngành (quần áo, điện thoại, rượu...), khi thành lập Hội đng xử lý phải mi đi din có thm quyền của cơ quanquản lý chuyên ngành làm thành viên Hội đồng. Thành viên Hộiđồng có trình độ chuyên môn này sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra chuyênngành khi xử lý tài sản; đảm bảo tuân thủ được pháp luật Hải quan về kiểm trachuyên ngành, đồng thời giảm bớt quy trình, thủ tục trong thực tế thực hiện.

4. Theo quy định tại điểmc khoản 2 Điều 14 Thông tư số 203/2014/TT-BTC:“...Riêng đối với hànghóa gây ô nhimmôi trường, chủ hàng, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyn có trách nhiệm vận chuyn hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp không xác định đượcchủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người đượcchủ phương tiện vận tải ủy quyền, Hội đồng xử lýphối hợp với các cơ quan có liênquan thực hiện tiêu hủy”.

Trường hp chủhàng, chủ phương tiện vận tải, người điều khin phương tiệnvận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền không thực hiện vậnchuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì phải chịu xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Đnghị Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
STài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí


TÊN DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN
-----------------------

MU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG TỒN ĐỌNG

Về các vn đơn quá 90 ngày, k t ngày hàng đến ca khu nhp chưa có ngưi nhn ti …………..(Theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC )
(Kỳ báo cáo: Quý……..năm……….)

Kính gửi:Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi .....

TT

Tên hàng

Số lượng, trọng lượng

S, loại cont/số seal

Ngưi gửi, địa chỉ

Người nhận, địa ch

S/ngày vận đơn

Tên PTVT/ngày nhập cảnh

Vị trí, địa điểm lưu giữ hàng

Phân loại tồn đọng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Nơi nhận:

- Cục Hải quan…
- Chi cục Hải quan (quản lý kho)…

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Ô số (9) ghi rõ: Hàng hóa từ bỏ; quá thời hạn khai hải quan;hàng hóa thu gom không người nhận; hàng hóa ngoài vậnđơn, bản khai.