BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 12489/TCHQ-GSQL
V/v: Xử lý hàng hóa tồn đọng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Trả lời công văn số 2529/HQQN-CBL ngày 26/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo việc xác minh và xử lý tịch thu 03 container lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thì các lô hàng nêu tại công văn số 2529/HQQN-CBL dẫn trên không đủ căn cứ xác định vi phạm pháp luật. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ theo hướng dẫn nêu tại điểm 3.2 công văn số 230/TCHQ-GSQL ngày 10/9/2014 của Tổng cục Hải quan để xử lý.
Trường hợp có vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn giải quyết.
Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh