BỘ TÀI CHÍNH
------------------
V/v: Phương hướng, nhiệm vụ củng cố hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (CSDL) phục vụ công tác báo cáo, tổng hợp, phân tích, dự báo, quản lý về tài sản nhà nước. Qua hơn 2 năm triển khai, tính đến ngày 31/12/2011, CSDL quốc gia đã lưu trữ được thông tin của 97.195 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó có 79.271 đơn vị có tài sản phải đăng nhập vào Phần mềm với tổng số 408.211 tài sản, tổng giá trị 770,7 nghìn tỷ đồng. CSDL đã hình thành quản lý tập trung tại Bộ Tài chính với 127 điểm đầu mối trên phạm vi cả nước để thu nhận thông tin về tài sản nhà nước (TSNN) tại 64 Bộ, cơ quan trung ương và 63 Sở Tài chính tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
Đây là lần đầu tiên ứng dụng triển khai tin học vào công tác quản lý TSNN; một mặt phải triển khai đồng thời trên phạm vi cả nước, mặt khác phải tuân thủ các yêu cầu rất khắt khe của Phần mềm; song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của cơ quan tài chính các cấp, việc xây dựng CSDL quốc gia về TSNN đã đạt được những kết quả quan trọng cả về số lượng, chất lượng, phục vụ đắc lực cho công tác báo cáo, tổng hợp, quản lý, sử dụng TSNN. Tuy nhiên do thời gian triển khai còn ít, số lượng tài sản phải kê khai báo cáo nhiều trong điều kiện các chỉ tiêu báo cáo không đầy đủ, không cập nhật; đội ngũ cán bộ được giao quản trị CSDL ở một số Bộ, ngành, cơ quan trung ương có nhiều sự thay đổi; vì thế, số liệu trong CSDL qua kiểm tra còn có những bất hợp lý, sai sót, chưa phát huy được đầy đủ tác dụng trong thực tế.
Căn cứ kết quả xây dựng CSDL, ý kiến của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng CSDL tháng 12/2011, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính triển khai một số phương hướng, nhiệm vụ sau đây:
1. Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước cho các đơn vị trực thuộc và những đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện phân cấp nhập, duyệt và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về TSNN phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, ngành, địa phương.
2. Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 10 Thông tư 123/2011/TT-BTC.
3. Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý mà đến nay chưa thực hiện đăng ký, cần thực hiện ngay việc lập và gửi Tờ khai đăng ký TSNN về cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính có trách nhiệm cập nhật toàn bộ vào CSDL xong trước ngày 28/02/2012; đảm bảo cho CSDL có đủ dữ liệu của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kê khai đăng ký.
Đối với những địa phương đã phân quyền nhập số liệu cho các Sở, quận, huyện, cần chỉ đạo các Sở, quận, huyện gửi toàn bộ Tờ khai đăng ký TSNN về Sở Tài chính để thực hiện quản lý tập trung hồ sơ TSNN theo quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
4. Cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản nhà nước trong CSDL theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

5. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước thuộc phạm vi phải đăng ký gửi cơ quan tài chính để cập nhật tình hình biến động tài sản nhà nước năm 2011 vào CSDL theo quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiệnxong trước ngày 01/3/2012.
6. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011 theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng TSNN và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ để các Bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủtrước ngày 15/3/2012.
7. Bố trí cán bộ đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản trị CSDL và thực hiện cập nhật kịp thời biến động tăng, giảm TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; bố trí kinh phí thực hiện việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu về TSNN theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản), email: [email protected]; điện thoại: 04 2220 2828 (máy lẻ: 8176, 8177, 8179) để phối hợp xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?