BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/TCT-PCCS
V/v hoàn trả tiền thuế TNDN nộp thừa

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 222/CT-QLKK &KTT ngày 02/03/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về vướng mắctrong hoàn trả tiền thuế TNDN; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục 1, phần I củaThông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trảcác khoản thu đã nộp NSNN quy định:

"Doanh nghiệp, tổ chức, cánhân (dưới đây gọi chung là đơn vị) được cơ quan tài chính hoàn trả các khoảnthu đã nộp ngân sách nhà nước (tài khoản 741), khi có đủ các điều kiện sau:

1.3- Khoản thu được hoàn trả khôngthực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sáchkỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ ngânsách nhà nước."

Tại điểm 4, phần II, Thông tư số68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thuđã nộp NSNN quy định:

"Trường hợp đơn vị được hoàntrả còn nợ ngân sách nhà nước (đối với các khoản thu không cùng tính chất),trong công văn đề nghị của cơ quan thu gửi cơ quan tài chính phải ghi rõ và chitiết nội dung số tiền các khoản còn nợ ngân sách nhà nước và chi tiết nội dungsố tiền được ngân sách nhà nước hoàn trả. Cơ quan tài chính xem xét và thựchiện hoàn trả cho đơn vị, đồng thời thay đơn vị nộp ngân sách nhà nước."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanhnghiệp nộp thừa tiền thuế TNDN vào NSNN nhưng kỳ tiếp theo doanh nghiệp kinhdoanh thua lỗ nên không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phátsinh phải nộp ngân sách kỳ sau thì được hoàn trả số thuế TNDN đã nộp thừa.Trường hợp doanh nghiệp còn nợ tiền thuế GTGT thì cơ quan thuế phải kết hợpviệc hoàn trả số thuế TNDN nộp thừa với việc thu nợ thuế GTGT. Cơ quan thuế căncứ vào hồ sơ hoàn trả và quy trình hoàn trả được quy định tại mục II, Thông tưsố 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 nêu trên và điểm 1.4, phần III, công văn liênngành số 1537/TCT-TCHQ-KBNN ngày 24/5/2004 để lập hồ sơ gửi cơ quan tài chínhđể thực hiện hoàn trả cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Trà Vinh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương