BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại hệ thống đóng mở cửa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 3544/HQHCM-TXNK ngày 3.10.2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc phân loại mặt hàng Bộ cơ cấu đóng mở cửa trượt tự động; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2010 ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009 của Bộ Tài chính.
Ngày 8.2.2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 458/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn phân loại mặt hàng: Hệ thống đóng mở cửa cổng kiểu trượt tới và lùi hoạt động bằng điện (gồm 01 hộp động lực hoạt động bằng động cơ điện 230VAC, 50Hz, 300W-SLY 500 Operator, 01 hộp điều khiển - CB2 Control Box, 02 thiết bị cảm nhận tia hồng ngoại - 100263 Infrared Sensor, 02 thiết bị điều khiển từ xa - 4335E Mini Transmitter, 01 mạch thích ứng truyền dẫn tín hiệu hồng ngoại (Radio Adaptor) - 801719 Modul) phân loại vào nhóm 8501,
mã số 8501.40.10.90 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2010 phù hợp với mã số 8501.40.19 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái