TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12495/CT-TTHTV/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày11 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Coats Phong PhúĐịa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9Mã số thuế: 0300828098

Trả lời văn thư số 579/CPP ngày 26/11/2015 của Công ty về lậphóa đơn, Cục Thuế TP cóýkiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đi, bổ sung tại Khoản 3 Điu 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua lại lõi nhựa của khách hàng (doanh nghiệp) đã mua sản phẩm chỉ của Công ty để tái sử dụng thì khi bán lõi nhựa, bên bán phải lập hóa đơn kê khai nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;-P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu: VT, TTHT.
3091-8405863/2015 QK

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga