TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12496/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày11 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần ắc quy Miền nam (Pinaco)
Địa chỉ: 321 Trn Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Mã số thuế: 0300405462

Trả lời văn bản số 817/PA-KTTC ngày 30/11/2015 của Công ty về chínhsách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 củaBộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức,cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọitắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

“…

- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

Ví dụ 7:

Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thựchiện dịch vụ môi giới để bán sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trườngThái Lan hoặc thị trường thế giới thì dịch vụ môi giới này của doanh nghiệp TháiLan không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư; trường hợp doanh nghiệp ViệtNam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới đểchuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam thì dịch vụmôi giới này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

…”.

Căn cứ công văn số 4036/TCT-TNCN ngày 30/09/2015 của Tổng cục thuếvề chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tạinước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam;

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng với tổ chức, cá nhânnước ngoài tại Nga để thực hiện dịch vụ môi giới bán các sản phm pin và ắc quycủa Công ty tại nước này thì khoản hoa hồng môi giới không thuộc đối tượng ápdụng thuế nhà thầu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
3163-8522081/2015-hhy.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga