BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124TCT/NV2
V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi :

Công ty cổ phần ô tô vận tải Quảng Ninh

Đồng kính gửi :

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục thuế nhân được công văn số 275/ ctyôtô ngày 29/10/2002 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Ninh về việc xin được hưởng ưu đãi thuế. Về việc này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước:

Tại Điểm 1.1.b mục II phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/04/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/1999/ TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 01/2998/QH10 đã quy định “đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập theo dự án đầu tư kinh doanh của năm đầu dưới 6 tháng thì doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương bắt đầu từ năm tiếp theo” .

Theo quy định trên, Công ty cổ phần ô tô vận tải Quảng Ninh là doanh nghiệp cổ phần hoá nếu đủ điều kiện theo Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, thời gian tính hưởng ưu đãi từ tháng 9 năm 1999; để việc xử lý đảm bảo quyền lợi cho Công về ưu đãi thuế và đúng chế độ, Công ty làm thủ tục đăng ký cụ thể với Cục thuế Quảng Ninh để được hưởng ưu đãi đầu tư tính từ ngày 1/1/2000.

2. Về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trường hợp Công ty có số thuế TNDN thực nộp cao hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì số thuế TNDN nộp thừa được trừ vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn Công ty cổ phần ô tô vận tải Quảng Ninh thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước theo hướng dẫn nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc