BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
V/v Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg
ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

.
Kính gửi: Các dự án và đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo người quyết định đầu tư để khẩn trương xử lý dứt điểm; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.
Trường hợp những dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể,…) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc hiện nay phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/02/2014.
2. Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị chức năng thực hiện công tác quyết toán; rà soát, cơ cấu lại tổ chức; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc bảo đảm việc thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Từ năm 2014 trở đi, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.
Căn cứ vào báo cáo của các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành công tác quyết toán và có biện pháp xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2014. Sau thời hạn trên, sẽ công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời hạn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng(để b/c)
- Lưu VT, CSVCTBTH
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã kí
Phạm Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?