BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 125/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án gồm nhiều loại công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 657/SXD-KHKTTĐ ngày22/7/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn việc tham gia ýkiến về thiết kế cơ sở các dự án gồm nhiều loại công trình. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự án, đơn vị đầu mối thẩmđịnh dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đến Sở có chức năng quản lý loại côngtrình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở.

Nếu dự án gồm nhiều loại công trình thì Sở chủ trìtham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của các Sở quản lýcông trình chuyên ngành thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánhnhững vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh