BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 125/BXD-KTQH
V/v: Giải đáp một số vấn đề trong công tác lập đồ án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng Phú Thọ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 781/SXD-KTQH ngày 08/10/2010 của Sở Xây dựng Phú Thọ về việc giải đáp một sốvấn đề trong công tác quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

1.Về quy hoạch xây dựng khu bảo tồndi tích lịch sử, khu di sản, khu du lịch văn hoá…:

Đây là loại quy hoạch xây dựng cáckhu chức năng, trong trường hợp các khu chức năng này nằm trong phạm vi quyhoạch đô thị thì những quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xâydựng các khu chức năng này được áp dụng theo Luật Quy hoạch đô thị và các vănbản hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị. Nếu các khu chức năng này nằm ngoài phạmvi quy hoạch đô thị thì áp dụng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫnLuật Xây dựng.

 2. Về tỷ lệ bản đồ áp dụng cho cácđồ án quy hoạch đô thị:

Việc quy định tỷ lệ bản đồ áp dụngcho các đồ án quy hoạch đô thị được căn cứ vào yêu cầu nội dung đồ án quy hoạchvà quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch. Căn cứ vào quy mô diện tích khu vựclập quy hoạch, Chủ đầu tư có quyền quyết định chọn tỷ lệ bản đồ áp dụng cho cácđồ án quy hoạch phù hợp với quy định, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về nộidung nghiên cứu đồ án quy hoạch.

3. Về các bước lập quy hoạch thịtrấn:

Đối với thị trấn, sau khi quy hoạchchung thị trấn được phê duyệt thì triển khai lập quy hoạch chi tiết, không cầnlập quy hoạch phân khu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Xây dựng Phú Thọ nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCHPhan Mỹ Linh