BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng Dự án xây dựng cải tạo, mở rộng trường Mầm non An Dương- Hà Nội.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Côngty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp constrexim số 8

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 112/2012/KHKT ngày 22/6/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắpconstrexim số 8 về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựngDự án xây dựng cải tạo, mở rộng trường Mầm non An Dương- Hà Nội. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng số 43/2010/HĐ-XD ngày09/3/2010 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp constrexim số 8 (Nhà thầu)và Ban QLDA quận Tây Hồ Hà Nội (Chủ đầu tư) thực hiện theo hình thức hợp đồngtrọn gói trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; để đảm bảo quyềnlợi của người lao động khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương thì các bên cóthể thương thảo bổ sung hợp đồng theo hướng dẫn tại văn bản số 920/BXD-KTXDngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 và Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày22/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố hệ số điều chỉnhchi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụngvốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Với nội dung trên, Công ty Cổphần Đầu tư và Xây lắp constrexim số 8 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh