BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 125/BXD-QLN
V/v sử dụng nhà, đất khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bảnsố 1665/SXD-QLN ngày 19/12/2007 của Sở Xây dựng Hải Phòng về chính sách sử dụngnhà, đất khi doanh nghiệp nhà nước đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thựchiện cổ phần hoá. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân thành phố HảiPhòng cần triển khai thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 củaThủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nướcdo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước đang quản lý, sửdụng trên địa bàn thành phố để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, cóhiệu quả và theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Đối với doanh nghiệp nhà nướcchưa cổ phần hoá thì việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước dodoanh nghiệp đang quản lý, sử dụng được thực hiện theo Quyết định số09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài Chính. Khi doanh nghiệp nhà nước thựchiện cổ phần hoá thì quyền sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất,nhận quyền sử dụng đất và nhà được Nhà nước bán thanh lý là tài sản của Nhànước tại doanh nghiệp phải được tính giá trị vào giá trị tài sản doanh nghiệp.Việc xác định giá trị nhà, đất phải được thực hiện theo quy định của pháp luậtvà không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp đangthuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh thì đượctiếp tục thuê theo quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân thành phố cần thốngnhất giao cho một cơ quan quản lý nhà đất của địa phương thực hiện công việcnày.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam