BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 3573/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2011 của Cục Hải quan thành phố HồChí Minh về việc xem xét cho Công ty TNHH giao nhận Phương Nam được tái xuất lôhàng gồm 10 chiếc xe ô tô chở người loại dưới 9 chỗ ngồi hiệu Toyota và Lexus,chưa qua sử dụng. Lý do Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hưng Long (làđơn vị nhận hàng thể hiện trên vận tải đơn) từ chối nhận hàng và Shipper làCông ty Golden Egg warehouse Logistic có xác nhận lại hàng do gửi nhầm tênngười nhận hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đềnghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định hiện hành để giải quyếtthủ tục cho lô hàng trên được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lư
u: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh