BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 125/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện ưu đãi trong khuôn khổ Hiệp định ACFTA

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Tiếp các công văn số 175/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2008 và số 3002/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2008 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TPHà Nội thực hiện ưu đãi và giải quyết vướng mắc đối với C/O mẫu E trong khuônkhổ Hiệp định ACFTA, sau khi đã thống nhất phương án xử lý tại cuộc họp Bộ,Ngành liên quan ngày 14/11/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Các đơn vị hải quan thực hiện kiểm tra và xem xét áp dụngchế độ ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) cho các lô hàng nhập khẩu từTrung Quốc đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định hiện hành.

- Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O mẫu E có con dấu vàchữ ký giống với dấu và chữ ký trên C/O được xác định là giả theo kết luận củathanh tra Chính phủ: yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện thủ tục ưu đãinếu C/O xuất trình phù hợp các quy định tại Quyết định 12/2007QĐ-BTM ngày21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư 45/2007/TT-BTCngày 07/5/2007 của Bộ Tài Chính.

- Trường hợp có sự nghi ngờ về tính trung thực và chính xáccủa C/O mẫu E xuất trình: yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ điểm 6 Phần IIThông tư 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hà Nội thôngbáo các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh