công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 125 TCT/NV1 NGÀY 08 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT MẶT HÀNG BÈ CỨU SINH

Kínhgửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhậnđược Công văn số 9135 CT/NV của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thuế suấtthuế GTGT của mặt hàng bè cứu sinh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhậpkhẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tàichính thì mặt hàng bè cứu sinh bơm hơi bằng cao su thuộc mã số 8907 10 00 chịuthuế suất thuế GTGT là 10%.

- Đối với dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng, cấp giấy chứng nhậnđạt yêu cầu đối với bè cứu sinh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%theo quy định tại điểm 3.17 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện.