ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/UBND-KTN
Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Vănbản số 22/SXD-QLXD ngày 09/01/2012 về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thicông theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày04/12/2012 của Chính phủ trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho áp dụng hệ số điều chỉnhgiá nhân công và máy thi công để làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/01/2013trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau:

STT

Loại đơn giá áp dụng tính dự toán xây dựng công trình

KNC

Các huyện,
thị xã An Nhơn

Thành phố Quy Nhơn

1

Đơn giá xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát

4,714

5,143

2

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị

3,667

4,000

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổchức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, TP, GTVT;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng