BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1250 TCT/AC
V/v Đăng ký số lượng in tiếp theo của hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Tổng công ty than Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Công ty in Tài chính (Nghĩa tân, Cầu giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 926 CV-KTT ngày02/4/2003 của Tổng công ty than Việt Nam về việc đăng ký in số lượng tiếptheo hoá đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Tổng công ty được intiếp theo mẫu hoá đơn đã được duyệt tại công văn số 4660 ngày 07/12/1998 củaTổng cục thuế với số lượng như sau:

TT

Tên hoá đơn

Ký hiệu

Từ số...đến số...

Số lượng (quyển)

1

Hoá đơn GTGT

AA/03T

01-100.000

2.000

2

Hoá đơn bán hàng

AA/03T

01-50.000

1.000

3

Phiếu XKKVC nội bộ

AA/03T

01-100.000

2.000

4

Hoá đơn GTGT (cung ứng)

AA/03T

01-10.000

200

- Hoá đơn của Tổng công ty than ViệtNam in tại công ty in tài chính.

- Trước khi sử dụng, Công ty và cácđơn vị phụ thuộc phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn (được in sẵn ký hiệu,số thứ tự), số lượng sử dụng với Cục Thuế địa phương. Tổng công ty than ViệtNam và công ty in Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về mẫu hoá đơn tựin đã đăng ký sử dụng.

- Tổng cục Thuế sẽ huỷ bỏ hiệu lựccông văn chấp thuận việc sử dụng hoá đơn tự in nếu Công ty và cácđơn vị phụ thuộc không đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn với cơ quan thuế địaphương. Sau khi in xong, Tổng công ty gửi Tổng cục thuế hợp đồng, thanh lý hợpđồng (photocopy) để theo dõi.

- Trước khi in hoá đơn đợt mới, Tổngcông ty than Việt Nam phải báo cáo việc sử dụng hoá đơn đợt cũ và đăng ký inmới với Tổng cục Thuế.

2. Công ty in tài chính khi in hoáđơn tiếp theo bằng các đơn vị tự in hoá đơn phải in đúng số lượng đã được cơquan Thuế chấp thuận bằng văn bản.

Định kỳ hàng quý phải lập báo cáo gửivề Tổng cục Thuế về số lượng hoá đơn đã in (ký hiệu, từ số, đến số) của từng tổchức, cá nhân đặt in do Tổng cục Thuế chấp thuận sử dụng.

3. Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi việc in ấn, phát hành, quản lý, sửdụng 04 mẫu hoá đơn của Tổng công ty than Việt Nam theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế