BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1251/BBCVT-KHCN
V/v xem xét ảnh hưởng của các trạm thu phát thông tin di động đến sức khỏe con người.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Vănphòng Chính phủ

Trong thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tinđại chúng đã có những tin, bài liên quan đến việc ảnh hưởng của sóng điện từcủa các trạm thu phát thông tin di động đến sức khỏe con người. Tại một số địaphương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tây, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Lâm Đồngmột bộ phận nhân dân đã có các phản ứng tiêu cực như gây cản trở không cho lắpđặt hoặc yêu cầu di dời trạm thu phát do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bộ Bưu chính, Viễn thông cũng đã nhận được công văntừ các doanh nghiệp Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phầnDịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (HanoiTelecom)) đề nghị xem xét, tạo điều kiện tháo gỡ cho các doanh nghiệp.

Trong công văn số 2462/BQP ngày 23/5/2006 gửi Văn phòngChính phủ và Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Bộ Bưu chính,Viễn thông nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị với Thủtướng Chính phủ ban hành các văn bản cần thiết để tạo điều kiện cho các doanhnghiệp viễn thông trong sản xuất kinh doanh.

Bộ Bưu chính, Viễn thông cũng được biết rằng, Văn phòngChính phủ đã có công văn số 7079/VPCP-VII ngày 06/12/2005 gửi Bộ Khoa học vàCông nghệ; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ vàỦy ban nhân dân Thành phố tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng để cóbiện pháp xử lý. Theo đó, ngày 20/3/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có côngvăn số 616/BKHCN-KHCNN gửi Văn phòng Chính phủ nêu rõ:“… Qua các kết quảnghiên cứu trong nước và nước ngoài về ảnh hưởng của các hệ thống thông tin diđộng được thống kê đến thời điểm này, có thể kết luận rằng chưa có bằng chứngcho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và các thiết bịđiện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người…”.

Trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, Bộ Bưu chính,Viễn thông xin được báo cáo một số nội dung liên quan đến việc này như sau:

- Số liệu thống kê cho thấy, tính đến 09/2005 các hệthống điện thoại di động toàn cầu, khai thác ở trên 200 nước trên toàn thế giới,phục vụ hơn 2 tỷ thuê bao. Với số lượng người dùng lớn như vậy nên tại cácthành phố trên thế giới, đều xây dựng các trạm thu phát theo cấu trúc mạng tếbào (cell), với mật độ cao để đảm bảo vùng phủ sóng và chất lượng dịchvụ. Công nghệ thông tin di động mà Việt Nam đang sử dụng hiện nay hoàn toàn dựatrên các công nghệ toàn thế giới đang sử dụng.

- Liên quan đến việc ảnh hưởng của các trạm thupháp sóng thông tin di động đến sức khỏe con người, trên thế giới đã thực hiệnrất nhiều nghiên cứu quy mô và tốn kém. Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau quátrình nghiên cứu cùng các tổ chức tiêu chuẩn hóa như Liên minh Viễn thông quốctế (ITU), Ủy ban phòng chống bức xạ phi ion hóa (ICNIRP) và các tổ chức nghiêncứu độc lập về mối liên quan giữa hệ thống điện thoại di động và sức khỏe con người…đã kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy sóng điện từ của các trạmthu phát sóng thông tin di động gây ra các ảnh hưởng có hại cho sức khỏe conngười (trích tài liệu WHO - EMF and public health: mobile telephonesand their base stations - Fact sheet No.193).

- Qua nghiên cứu khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới(WHO) và xem xét thực tế tại một số nước, trong phạm vi quản lý nhà nước củamình Bộ Bưu chính, Viễn thông đã thực hiện một số biện pháp như sau:

+ Về văn bản pháp quy: Bộ Bưu chính, Viễnthông đã ban hành quyết định bắt buộc áp dụng đối với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3718 - 1:2005 đối với các trạm thu phát thông tin di động (Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVTngày 15/6/2006). Tiêu chuẩn này do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tháng06/2006 dựa trên các tiêu chuẩn, khuyến nghị quốc tế; phù hợp với các khuyếncáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ủy ban phòng chống bức xạ phi ion hóa(ICNIRP). Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động phải áp dụng đểđảm bảo an toàn cho những cán bộ công nhân viên làm việc với các trạm thu phátvà nhân dân sống xung quanh.

+ Về việc đo kiểm thực tế: Các kết quảđo kiểm do Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường (Bộ Y tế) và Viện Khoa họcKỹ thuật Bưu điện (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) thực hiện gần đâycho thấy các giá trị cường độ điện trường, cường độ từ trường và mật độ côngsuất đo được xung quanh các trạm thu phát sóng thông tin di động đều nằm tronggiới hạn cho phép của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005.

+ Về thông tin, báo chí: Đại diện Bộ Bưuchính, Viễn thông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tiền phong (đăng trênbáo Tiền phong ngày 10/3/2006) nêu rõ một số thông tin cũng như quan điểm củaBộ Bưu chính, Viễn thông về việc ảnh hưởng của các trạm thu phát sóng thông tindi động đến sức khỏe con người. Đại diện Bộ Bưu chính, Viễn thông cũng đã traođổi với Báo Sài Gòn Giải phóng về một số nội dung liên quan sau khi tiếp nhậnphản ánh của Báo Sài Gòn giải phóng.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc xem xétảnh hưởng của các trạm thu phát thông tin di động đến sức khỏe con người, BộBưu chính, Viễn thông xin báo cáo Văn phòng Chính phủ. Kính mong Văn phòng Chínhphủ quan tâm, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ có kết luận để nhân dân yêntâm; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phụcvụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Về phía mình, Bộ Bưu chính, Viễnthông đã và sẽ yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành các quy định củaNhà nước trong các lĩnh vực liên quan.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ KHCN;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng