BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/BTC-TCHQ
V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(Đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0018/PLX-XNK ngày 07/1/2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) cho các doanh nghiệp Campuchia, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất:

Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, trong thời gian sửa Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nêu tại công văn số 0018/PLX-XNK dẫn trên; theo đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được phép xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho các doanh nghiệp Campuchia.

2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:

Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắc có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Bên ủy quyền có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng ủy quyền không ? Trách nhiệm các bên khi ủy quyền ?


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (11 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Hình thức và nội dung của hợp đồng ủy quyền ? Có được ủy quyền bán bất động sản không ?