TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh ĐắkLắk.

Trả lời công văn số 1243/HQĐL-NV ngày 3/12/2013 của Cục Hảiquan Tỉnh ĐắkLắk về việc xác minh tính chữ ký trên C/O mẫu E có số tham chiếuE133704000070010 cấp ngày 04/11/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

Chữ ký của Ông (Bà) Cui Rong có thẩm quyền cấp C/Omẫu E có số tham chiếu E133704000070010 cấp ngày 04/11/2013 đã được Tổng cụcHải quan thông báo tại công văn số 7531/TCHQ-GSQL ngày 9/12/2013. Đề nghị đơnvị tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn