BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
(Tầng 8 - 11, số 10 Hoa Lư, Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 182/VCC ngày 23/3/2013 của Tổngcông ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đề nghị hướngdẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều42 của Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với ngườilao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗinăm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

2. Cách tính trả trợ cấp thôi việc thực hiện theoquy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXHngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó:

a) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc đượctính theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 và Điều 41 Nghị định số127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ.

b) Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợcấp thôi việc theo pháp luật về lao động là tiền lương, tiền công theo hợp đồnglao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồnglao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụcấp chức vụ (nếu có).

3. Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Tổng côngty phối hợp với Ban chấp hành công đoàn xem xét thời gian thực tế làm việc vàdiễn biến tiền lương (xếp lương, nâng bậc lương) của bà Vũ Thị Ngọc Lan để giảiquyết chế độ trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổngcông ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào