BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/TCHQ-PC
V/v xử lý vụ vi phạm của Công ty TNHH Chinh Phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 580/HQHCM-CBLXLngày 01/3/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều7 Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệunổ và công cụ hỗ trợ; căn cứ khoản 3 Điều 1 Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổvà công cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996); điểm akhoản 8 Mục E Phần II Thông tư số 05/TT-BNV (C13) ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (naylà Bộ Công an) thì súng bắn đinh thuộc loại công cụ hỗ trợ, phải được Bộ Nội vụcấp phép trong việc sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa. Chỉ các doanh nghiệpthuộc Bộ Nội vụ có giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp,chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mớiđược xét cấp phép xuất, nhập khẩu công cụ hỗ trợ. Việc xuất, nhập khẩu phảiđược cấp phép với từng lô hàng, mỗi lần xuất, nhập phải có giấy phép mang vàohoặc mang ra của Tổng cục CSND – Bộ Nội vụ.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi,bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ) để xử lývụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp xét thấy cần thiết thìcó văn bản gửi Công an TP. Hồ Chí Minh trao đổi, xin ý kiến để củng cố, làm rõ hànhvi vi phạm và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường