BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1251 TCT/AC
V/v Sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng công ty Than Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 541/CV-KTT ngày 03/03/2003 của Tổng Công ty than và Công văn số 512 CT/ CN-NV ngày 28/02/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc sử dụng hoá đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.11, mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, quản lý hoá đơn thì trường hợp mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, FAX, thì bên mua hàng không phải ký trên hoá đơn nhưng phải ghi rõ hàng mua qua điện thoại, FAX...

Trường hợp bán than của Tổng công ty theo hợp đồng và với phương thức giao hàng đến tận kho của đơn vị mua, Tổng cục Thuế đồng ý để các công ty sản xuất, cung ứng than thuộc Tổng công ty than Việt Nam bán than cho 04 đơn vị trọng điểm là: Đạm, xăng, Xi măng, Giấy và các nhà máy điện không có chữ ký của người mua hàng trên các liên 1 và 3 của hóa đơn. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp của hoá đơn về mua, bán. Khi lập hoá đơn phải ghi rõ hàng mua theo hợp đồng số:... và theo phương thức giao đến tận kho của đơn vị mua.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty than Việt Nam biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế