BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1251/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Ngày 21/2/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2255/CT-HTr đề ngày 17/2/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 71/2010/TT-BTC đối với trường hợp Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam bán thanh lý những xe được sản xuất ra để chạy thử, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 1 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/05/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với CSKD xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định đối tượng áp dụng như sau:
“Cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.”
Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính quy định trường hợp không áp dụng:
“ Xe ôtô, xe hai bánh gắn máy của các tổ chức và cá nhân đã có giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và đã qua sử dụng, cơ sở kinh doanh mua lại để bán hoặc nhận ký gửi bán.”
Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sản xuất một số xe để chạy thử theo đúng quy trình sản xuất của Công ty nhằm kiểm tra các thông số kỹ thuật của xe trước khi sản xuất đại trà một loại xe mới, khi thanh lý số xe chạy thử cho người tiêu dùng thì Công ty phải thực hiện quy định của pháp luật về thanh lý tài sản. Nếu Công ty có đủ hồ sơ chứng minh thực tế đã tiến hành thanh lý số xe chạy thử nêu trên theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty không thuộc trường hợp áp dụng Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TC (2b);
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?