VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1251/VPCP-KTTH
V/v bổ sung Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1073/BKH-QLKKT ngày 11 tháng 02 năm 2010 về việc bổ sung Khu kinh tế Đông Nam,tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch pháttriển các Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Việc bổ sung Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị vào Quyhoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020. Bộ Kế hoạch vàĐầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện theo kết luận của Thủ tướngChính phủ nêu tại điểm 4, mục III Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 12 tháng 02 năm2010 của Văn phòng Chính phủ.

2. Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm2008 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn trên, Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh Đề án thành lậpKhu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định trình Thủ tướng Chính phủquyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng