BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1252/QLCL-DA2
V/v: triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
- Công ty CP ứng dụng khoa học kỹ thuật Việt Nam
- Công ty CP Xây lắp Thủy sản Việt Nam
- Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng

Ngày 23/6/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủysản và Công ty CP ứng dụng khoa học kỹ thuật Việt Nam đã ký Hợp đồng cung cấpvà lắp đặt thiết bị số 12/2014/HĐ /QLCL/VINATSA(Gói thầu số 16- Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thuộc Dự ánđầu tư xây dựng Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng).

Nhằm triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lýnước thải của công trình được đồng bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản yêu cầu các đơn vị:

1. Trung tâm vùng 2: Đầu mối tổ chức, điều phối các nhà thầutriển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị và giám sát thi công được thuận lợi, đạt chất lượng và đúng tiến độ.

2. Công ty CP ứng dụng khoa học kỹ thuật Việt Nam: Liên hệvới Công ty CP Xây lắp Thủy sản Việt Nam và Trung tâm vùng 2 để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai lắp đặt thiết bịđồng bộ với quá trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơnvị báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Lưu: VT, DA.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp